Chefskurser och chefsutbildning

Chefskurser ger dig plattformen

Chefskurser chefsutbildningDagens chefskurser bygger på chef- och ledarskap. Dessa två begrepp nämns ofta i samma mening även fast definitionerna är olika och rollerna har olika utgångspunkter. Det första du som deltagare på en chefsutbildning får lära dig är vad de två begreppen står för och dess skillnader.

Chefens ledarskap

Ett chefskap inkluderar inte automatiskt ett ledarskap och vice versa. Dock så går ändå rollerna hand i hand vilket betyder att det ena inte behöver utesluta det andra. Detta kan kännas förvirrande men det handlar om att du som är chef, ledare eller både och ska ha grundkunskapen om varifrån rollerna kommer, deras utveckling genom tiderna och vart de eventuella gränserna mellan dem går. Chefskurser ger dig plattformen du kan utgå ifrån för att sedan skaffa dig en egen uppfattning om vart du står och hur du vill utöva ett personligt chefs- och ledarskap.

Begreppet ledarskap

Att hitta en tydlig definition av begreppet ledarskap är nästintill omöjligt. Under chefskurser kan du dela upp ordet för att få en större förståelse inför dess verkliga betydelse och innebörd. Ledarskap består av de två sammansatta orden leda och skap. I denna sammansättning står ordet leda för att leda någon mot ett mål och ordet skap kommer från verbet skapa, tillverka. Betydelsen av dessa två ord kan då tolkas som målskapare.

Chefsutbildning om ledarskap

Professorn och ledarskapsexpert Bernard M. Bass, år 1925 – 2007, menade att ledarskap var ett så pass komplext ämne så att de flesta författare inom området utvecklar sina egna definitioner. Många forskare, lärare, professorer och andra med intresse för ämnet har under åren kommit fram med olika ledarskapsteorier, modeller och metoder, allt för att försöka lösa gåtan om det ultimata ledarskapet. En chefsutbildning lär dig mer om olika syn- och förhållningssätt inom området.

Chefskurser för personlig mognad

Ledarskap har funnits i alla tider. Synsättet på rollen har till viss del ändrats genom åren men också samtidigt hållit sig relativt intakt, mycket eftersom åsikterna angående begreppet nästintill kan anses vara lika många som mängden människor på vår jord. Det råder ingen tvekan om att vi har olika uppfattningar om vad ett ledarskap är och vilken roll det spelar. Chefskurser syftar till att du som ledare ska hitta ditt personliga ledarskap.

Personligt ledarskap

Med en chefsutbildning blir du rätt utrustad till att kunna utveckla dig som individ och ditt arbete så att du har möjligheten att nå din fulla potential och dina uppsatta mål. Personligt ledarskap handlar om att lära känna sig själv och uppnå personlig mognad. Som ledare är en god självkännedom vägen till eventuell framgång i rollen och därför något som bör vara ditt största fokus.

Chefer och ledare i äldre tider

Varför har vi ledare? Svaret på denna fråga är ganska självklar. Det är enklare att lägga ett beslut på en individ än på flera. Vi skapar ledare för att effektivisera vår tillvaro och alla de beslut i vår vardag som vi måste ta. Redan under Vikingatiden, år 800 – 1000, fattade man beslut genom omröstning där alla män fick hävda sin åsikt inför en styrelse. När det krävdes snabbare beslut var det istället hövdingen som bestämde.

Det fungerade på liknande sätt även under Antiken vilket ändå visar att detta är ett system vi skapat för att underlätta framkomsten av lösningar på olika frågor och problem. Med chefskurser eller genom en chefsutbildning får du kunskap om de arbetssätt du har användning för i din vardag och som kan göra din uppgift som ledare både enklare och roligare.

Ledarskap utvecklas genom kunskap och ledarskapsträning

I de första teorierna kring ledarskap menade forskare att vissa människor föds till ledare då de hade de ”rätta” egenskaperna för att utveckla ett ledarskap. Dessa teorier och andra perspektiv på ämnet skiljde sig även åt inom olika kulturer och inom länder. Chefskurser eller en chefsutbildning ger dig ledarskapets bakgrund och dess utveckling ur ett historiskt perspektiv. ”The great man theory of leadership” var som mest aktuell under 1800-talet fram till början av 1900-talet och syftade just på teorin om att vissa föddes till ledare.

Citatet ”Great leaders are born, not made” sammanfattar teorins ståndpunkt och växte sig ännu starkare i och med stora ledare som Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi och Julius Ceasar. Även om en liten del av denna mentalitet hänger sig kvar idag utgår kurser i området från tanken att ledarskap är något som kan skapas och utvecklas genom kunskap och ledarskapsträning.

Chefsutbildning för bra ledarskap

Måste vi ha ledare? Ja. Även om vissa skulle hävda motsatsen så är det ett faktum att det alltid skapas en ledare i diskussioner och samtal. Denna ledare behöver inte vara dominant eller speciellt utmärkande utan kan vara lågmäld och vältalig. I vilket fall som helst finns där alltid personer som människor är beredda att lyssna på och också följa. Med chefskurser får du genom praktisk övning och konkreta metoder lära dig mer om hur du får människor i din omgivning att lyssna.

Det är en konst att kunna påkalla andras uppmärksamhet och att sedan bibehålla denna så länge man behagar. Det kräver retorisk kunskap och förmågan till att få andra att känna sig inspirerade. Om du som chef går en chefsutbildning kommer du att få alla de praktiska verktyg du behöver för att kunna kommunicera med din omgivning på ett tydligt och effektivt sätt.

Chefskurser för yrkesverksamma

Chefskurser inom ledarskap är till för dig som är chef och ledare inom alla olika områden och yrkeskategorier. Chefskurser kan vara det steg som tar dig vidare inom ditt ledarskap och som hjälper dig att hitta nya vägar i ditt arbetssätt och i ditt beteende. Som tidigare nämnt är det mer som krävs av en ledare än passande ledaregenskaper.

Ledarskapsexpert om effektivt ledarskap

Ledarskapsexpert Ralp Stogdill (1904 – 1978), professor inom ledarskapsforskning och psykologi, menade att en individ som anses besitta goda ledaregenskaper inte nödvändigtvis är en ledare. Personliga kvalitéer och beteenden är endast en del av vad som skapar ett effektivt ledarskap. Stogdill hävdade att resultatet låg i hur denna individ nyttjade dessa egenskaper och om denna handlade på ett sätt som kunde bidra till ett framgångsrikt ledarskap. En chefsutbildning hjälper dig att ta tillvara på din potential.

Chefskap förr och nu

Skillnaderna mellan hur ett chefskap såg ut förr och nu är stora. Med detta inte sagt att det gamla sättet inte fortfarande utövas på våra arbetsplatser. Genom chefskurser kommer du som chef inse att vi står inför ett generationsskifte. Äldre utmaningar byts ut mot nya för dagens chefer och kräver andra slags kunskaper än dåtidens. Från början var chefens uppgifter att styra, planera, organisera och ge order.

Numera består chefskapet i att ge riktning och vägledning och att genom coachning motivera sina medarbetare till att vilja göra ett bra jobb. Genom chefskurser kan du som ledare öka din förståelse för människans natur och hur du kan kommunicera med din omgivning på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Även en chefsutbildning hjälper dig med dessa delar.

Att lyckas i som chef i chefsrollen

Under början av 1900-talet ersattes den tidigare Great men-teorin mot den nyare egenskapsteorin som, istället för att fokusera på medfödda egenskaper, poängterade de kvalitéer som en ledare bör inneha för att lyckas i chefsrollen. Denna ledarskapsteori grundar sig på sex egenskaper som är viktiga hos en ledare: Drivkraft, en vilja att leda, ärlighet och integritet, självförtroende, en kognitiv förmåga samt kunskap om verksamheten.

En ledare som går chefskurser kommer att lära sig om ledarskapets viktigaste delar och hur du som chef kan utveckla ditt personliga ledarskap. Att varva chefskurser med en chefsutbildning ger dig som chef och ledare ett brett kunskapsområde och de bästa förutsättningarna till att lyckas i rollen.

Chefskurser för bättre chefskap

Kraven inom ett chefskap har mångfaldigats sedan slutet av 80-talet. Rollen står fortfarande för status, makt och respekt men riskerna med att vara chef idag har ökat markant. Fler chefskurser informerar om chefskapets alla krav och förväntningar då detta är något som du som chef inte kommer undan. Idag nöjer sig inte längre olika intressegrupper såsom aktieägare, anställda, styrelser med flera att endast kritisera det aktuella chefskapet utan kan istället avsätta en chef de inte är nöjda med.

I och med ett större utbud av chefskurser har du som chef en chans att förbereda dig på möjliga scenarier och hur du eventuellt kan hantera dessa. Med en längre chefsutbildning kan du också bygga upp din kompetens och på så sätt skaffa dig ett bredare spelrum med fler valmöjligheter om riskerna skulle dras till sin spets.

Ledarskapets sanningar för ny chef

Dagens chef ska vara en allt-i-allo-chef. Vi kan alltså här konstatera att rollen blivit både mer omfattande och komplicerad. Som chef kan det kännas överväldigande att behöva vara en blandning av bestämd, tillgänglig, tillmötesgående, känslig och inspirerande. Chefskurser syftar till att du som chef ska hitta en balans mellan ditt chef- och ledarskap som är personligt och långsiktigt för dig. Under olika chefskurser kommer du att inse vikten av att som ledare hela tiden sträva efter ledarskapsutveckling.

Ledarskapsexperter som James Kouzes och Barry Postner, båda professorer i ledarskap vid Santa Clara University i USA, gav år 2011 ut boken ”Ledarskapets sanningar” som sammanfattar alla de viktigaste lärdomar författarna själva har lärt sig under sina yrkesliv. Även en chefsutbildning kommer att lära dig tidlösa och grundläggande principer inom ämnet ledarskap.

Utmaningar i en chefs vardag

Självförtroende finns inom oss alla men storleken kan variera. Som ledare är ett stort självförtroende ett måste om man ska kunna hantera alla de utmaningar som uppkommer i en chefs vardag. Under olika typer av chefskurser kommer du som chef att få tiden till att reflektera över de egenskaper du anser är viktigast för dig att utveckla inom ditt ledarskap.

Både chefskurser och en chefsutbildning grundar sig i att du som chef ska lära känna dig själv ännu bättre och att genom en ökad självkännedom kunna jobba för att bli ännu starkare i ditt personliga ledarskap. Mycket handlar om att hela tiden sträva efter att bli en bättre människa. Vi har alla starka och svaga sidor och vi kommer aldrig att bli optimala och fulländade individer, det behöver vi inte heller att bli. Lösningen till vårt välmående ligger i att hela tiden vilja utvecklas och växa som människor.

Egenskaper för chef och ledare

De finns många olika uppfattningar och åsikter om hur en ledare bör vara och vilka egenskaper och kvalitéer denna bör besitta. Att hitta en person med alla dessa egenskaper och som har den rätta blandningen av kunnande, känslighet och skicklighet är nästintill helt omöjlig. Som bäst har en chef och ledare en del av de nämnda kvalitéerna men inte alla.

När du som chef gått flera kurser inom chefskap kommer du med all säkerhet att ha släppt föreställningen om det perfekta chefskapet och istället skapat en verklig och realistiskt bild av vad du som chef kan åstadkomma. Liksom en chefsutbildning kommer chefskurser att hjälpa dig värdera dina insatser som chef och förhoppningsvis skapa en hälsosam balans mellan jobb och fritid som ger dig andnings-utrymme.

Moderna chefskurser om framtidens ledarskap

Dåtidens chefer, som likt militärer gav order och styrde med järnhand, är på god väg att helt försvinna från vår arbetsmarknad. Istället är en ny generation på intåg som är lyhörda, samarbetsinriktade, kommunicerande och inspirerande. Dessa chefer kommer stadigt trycka undan den auktoritära, hemlighetsfulla, isolerade och mer formella delen av chefskapet och förhoppningsvis skapa en välbalanserad nivå på våra arbetsplatser.

Nutidens chefskurser är moderna och inriktade på framtidens chef- och ledarskap med fokus på individen och livspusslet i stort. Visst finns det en uppsjö av olika kurser inom ledarskap men det finns även andra alternativ för dig som vill ha en bredare grund, som exempelvis en längre chefsutbildning kan ge.

Kommunikation är grunden

Kommunikation är grunden i alla slags relationer. För en chef är detta något som är avgörande för hur din omgivning kommer att se på dig. Som chef har du ett ansvar för att alla på din arbetsplats mår bra. Samspelet mellan medarbetarna är också något du som chef kan styra över. Om ett förtroende finns mellan dessa båda parter kommer resultatet och även arbetsmiljön vara bättre och trivsammare.

Genom chefskurser i kommunikativ ledarskap får du som chef praktiska tips om hur du kan skapa en mer harmonisk och öppen atmosfär för dina medarbetare och även dig själv. En chefsutbildning tar också upp frågan om vilken inverkan miljön runtomkring oss har, såsom design och färger, på vårt välmående och därigenom även vår arbetsinsats.

Relationer är ledordet i ledarskap

Inom ledarskap är relationer ledordet. Personliga kontakter med dina medarbetare är oerhört viktigt men något som många chefer inte riktigt behärskar. Många av dessa är rädda att förlora sin auktoritet och kontroll genom att skapa personliga band med sin omgivning och då även kanske visa sina svagare sidor.

I och med en chefsutbildning eller olika chefskurser kan du som chef få hjälp med att hitta en fungerande balans mellan att vara personlig och att vara privat. Som chef kan en synlig medmänsklighet och ibland även sårbarhet öka förtroendet för dig som chef hos dina medarbetare. Med detta inte sagt att du ska vända ut och in på dig själv utan mer att våga vara öppen med om du behöver hjälp eller visa att du inte har lösningar på allt.

Chefsrollen och ledarskapsrollen

Som tidigare nämnt är rollen som chef och ledare olika. Chef är den formella position som någon blir utsedd till där ansvarsområdena är resultat, administration, personal, ekonomi med mera. En ledare kan även denna ha liknande ansvar som en chef men har också utöver detta ansvar att skapa goda relationer till sina medarbetare.

Ett ledarskap utgår ifrån ett coachande synsätt där ledaren genom motivation och inspiration ska visa en riktning för medarbetarna mer än att staka ut en färdig väg. När du som chef och ledare går chefskurser kommer dessa två begrepp och dess innebörd att bli tydligare. En chefsutbildning kan även den få dig att se en klarare bild av rollernas skillnader men också hur de är beroende av varandra.

Chefskurser med kulturella dimensioner

I och med de senaste årens globalisering är det nödvändigt för ledare att ha kunskaper om ledarskapets skillnader inom olika kulturer och länder. Att vara en framgångsrik ledare i Sverige ger ingen garanti för att lyckas även utomlands. Som chef bör du också ha en förståelse för dina medarbetares olika bakgrunder och erfarenheter inom området.

Någon som ingående har undersökt dessa skillnader är Geert Hofstede, kulturforskare och författare från Nederländerna, som skrivit flertalet böcker om ämnet. Hofstede har utvecklat ett kulturellt index baserat på fem kulturella dimensioner som ska hjälpa dig som ledare att leda internationella grupper och utöva ditt ledarskap i andra kulturer. Chefskurser i ämnet blandar fakta och analys där du som ledare får tid till att reflektera över främmande tankesätt. Även en chefsutbildning kan få dig att öppna upp ögonen för nya kulturella dimensioner.

Kvinnligt ledarskap

Ämnet ledarskap har nog aldrig varit så omdiskuterat som nu och speciellt frågan om jämställdhet och kvinnors förmåga att leda. Trots att Sverige är ett utvecklat land i framkant är vi fortfarande inte helt jämställda vad gäller synen på män och kvinnor. Detta visar sig tydligt inom chef- och ledarrollen då inte ens en tredjedel av landets alla chefer och ledare är kvinnor. Genom chefskurser som berör ämnet ledarskap ur ett genusperspektiv får du som ledare en klar bakgrund om varför situationen ser ut som den gör idag genom att blicka tillbaka och syna historien.

En chefsutbildning kan sedan räta ut vissa frågetecken kring den ständigt pågående debatten om kvinnors lämplighet som ledare och de blandade forskningsresultat som finns angående skillnaderna mellan män och kvinnors ledaregenskaper.

Forskningsbaserade chefskurser

Det har forskats mycket angående om män eller kvinnor passar bäst som ledare. De mest framgångsrika forskarna inom området menar att eventuella skillnader i ledarskapet beror på könsroller mer än på det biologiska könet. Flera chefskurser är mer öppna och informativa angående frågan nu än för bara ett antal år sedan. Där kan du som ledare få mer kunskap om olika forskningsresultat och vad forskarna ser i framtiden.

Ledarskapsexpert Russell L. Kent och ledarskapsexpert Sherry E. Moss är två forskare inom ämnet som menar att det är vanligare att män passar bättre för ledarrollen inom mer maskulina yrken såsom exempelvis militären medan kvinnor däremot gör sig bättre i yrken som är utmärkande feminina i naturen som inom utbildning, regering och sociala serviceorganisationer. Under en chefsutbildning kan du diskutera frågan med andra deltagare.

Ledarskap som gått till historien

Ordet ledarskap kan förknippas med rikedom, berömmelse, makt och kändisskap. Men som med allting annat finns även en baksida. Under olika chefskurser eller en chefsutbildning får du lära dig om de största ledarna genom tiderna som slagit världen med häpnad: Martin Luther King, Dalai Lama, Winston Churchill och Steve Jobs är alla världskända exempel som nått stora framgångar inom sina områden.

Men det finns även skräckexempel såsom Adolf Hitler, Osama Bin Laden och Saddam Hussein där ledarskapet byggt på manipulation och förtryck. Den holländska forskaren Manfred Kets de Vries har studerat just dessa sistnämnda ledare och de karaktärsdrag som påverkat omgivningen negativt.

Nya chefskapet och ledarskapet

Under de senaste åren har även chefskapet präglats av ledarskapet. Vår världs snabba utveckling har tillfört arbetsmarknaden flertalet nya yrken som exempelvis konsulter specialiserade på just chefsutbildning. En stor mängd människor lever numera på att utbilda andra i ledarskap och chefskurser har kommit att bli en större prioritering för företagen. Idag kopplar vi också ihop ledarskapet mellan olika områden och ser positiva samband som vi kan ha stor nytta av inom alla yrkeskategorier. En av dessa kategorier är idrotten som kan ge mycket värdefull kunskap i form av strategier och samarbetssätt till organisationer och företag inom främmande områden.

Emotionell intelligens under chefsutbildning

Vad tänker du på när du hör ordet emotionell intelligens? Du som är chef idag och inte har något svar på denna fråga bör gå en chefsutbildning. För att bli en bra ledare måste du kunna hantera dina egna samt dina medarbetares känslor. Chefskurser utgår ifrån personlig utveckling då faktum är att du som ledare måste känna dig själv innan du kan lära känna andra. Förmågan att kunna skapa relationer och nätverk är idag alltmer viktigt och utgör en stor del av att vara chef och ledare. Goda sociala färdigheter är ett måste om du vill lyckas i rollen.

Nya tekniker har forskats fram angående hur man kan mäta en individs sociala kompetens, ett så kallat EQ, vilket är den känslomässiga motsvarigheten till IQ. Detta EQ delas in i fem olika huvudkategorier som påvisar de sociala färdigheter som krävs för att skapa relationer och arbeta med andra människor. Dessa kategorier är självkännedom, självdisciplin, egenmotivation, empati samt sociala färdigheter. Det positiva med detta är att det är fullt möjligt att utveckla sin EQ genom att öka sin förmåga att lyssna aktivt och hjälpa sina medmänniskor.

Ny som chef 2015 chefskurs

Ny som chef 2015

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net